Lenguas, literatura, fronteras, academia,...

Etiqueta: didáctica de la lengua

Petición de colaboración – Profesorado de lingua galega de Secundaria

Que necesito?
Unha copia das páxinas dos libros de texto que esteas a empregar / empregases no teu centro (o meu obxectivo principal son os libros actuais, pero tamén me valen doutras etapas educativas, e tamén os da túa época de estudante) que traten estes temas:

  • A extensión xeográfica do galego (non a división dialectal, só a extensión do dominio lingüístico e a relación coas fronteiras políticas, moi particularmente o chamado «galego exterior»).
  • A Lusofonía e a posición do galego (estándares do tipo «LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI»).
  • As linguas de España / da Península Ibérica: situación xeográfica, situación sociolingüística, situación legal.
  • A diversidade lingüística no mundo, plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade, etc. etc.

Non me interesa só a «explicación teórica», senón todo o que conteña o libro (exercicios, exemplos, textos para comentar, información adicional do «libro do profesor» etc.) Moi especialmente, os mapas.

Polo que vin no currículo, eses contidos están en todos os cursos de 1º a  4º da ESO (bendita secuenciación!) e incluso algún deles (diversidade lingüística e Lusofonía) en 1º BAC. Interésanme todos os cursos, porque normalmente hai sempre matices, reelaboracións, etc. dun nivel a outro, e moitas veces o Demo agóchase neses detalles.

Como o necesito?
Para poder utilizalo da maneira axeitada, é fundamental (ademais da editorial, claro) coñecer o número de páxina, o nivel e o ano de edición, así que é importante que eses datos queden visibles e ben identificados, especialmente se enviardes material de diferentes cursos.

Podes facermo chegar por diferentes vías:
a) Email: xoseafonso.alvarez@gmail.com
b) Whatsapp: 600337170
c) Correo postal: Xosé A. Álvarez. Dpto de Filología, Comunicación y Documentación. r/Trinidad 3. CP 28801. Alcalá de Henares.

Para que o necesito?
Na universidade de Alcalá ensino dúas materias (unha para futuros profesores de primaria e outra de secundaria) que, entre outros moitos aspectos, examinan criticamente o tratamento destes aspectos nos libros de texto. Xa tivemos ocasión de ver mapas que estenden a área lingüística do galego ata Astorga ou nos que se «informa» de que o galego ten 4 millóns de falantes en Galicia.

É importante unha análise rigorosa deste material para formar mellor os estudantes e tamén para redactar artigos científicos ou de divulgación que alerten sobre estes aspectos e permitan que a «industria textil» mellore os seus produtos.

Documentar a situación deste curso académico servirá tamén para, dentro dun tempo, contrastar a descrición das obras actuais e a dos libros adaptados ó novo currículo, que, en teoría, esixirá unha atención reforzada a varios destes aspectos.

Moitas grazas pola túa colaboración

Petición de colaboración – Profesorado Lengua castellana de Secundaria

¿Qué necesito? 

Una copia de las páginas de los libros de texto que estés usando / hayas usado en tu centro (aunque mi objetivo principal son los libros actuales, me valen también de otras etapas educativas, e incluso los de tu época de estudiante, si los conservases) que aborden los siguientes contenidos:

  • Las lenguas de España / de la Península Ibérica: situación geográfica, situación sociolingüística, situación legal.
  • Diversidad lingüística en el mundo. Cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos.
  • Variación dialectal (geográfica) del español en España y en América.

No me interesa solo la «explicación teórica», sino todo lo que contenga el libro (ejercicios, ejemplos, textos para comentar, información adicional del «libro del profesor», etc.) Muy especialmente, los mapas. 

En el currículo, estos contenidos se plantean en diferentes cursos (¡bendita secuenciación!). Me interesan todos ellos, porque normalmente hay siempre matices, reelaboraciones, etc. de un nivel a otro, y muchas veces el Demonio se esconde en esos detalles.  


¿Cómo lo necesito? 

Para poder utilizarlo de la manera idónea, es fundamental (además de la editorial, claro) conocer el número de página, el nivel y el año de edición, así que es importante que esos datos queden visibles y bien identificados, especialmente si me enviases material de diferentes cursos. 
Puedes hacérmelo llegar por diferentes vías: 

a) Email: xoseafonso.alvarez@gmail.com

b)  Whatsapp: 600337170

c) Correo postal: Xosé A. Álvarez. Dpto de Filología, Comunicación y Documentación. c/ Trinidad 3. CP 28801. Alcalá de Henares.   


¿Para qué lo necesito?

En la universidad de Alcalá imparto dos asignaturas (una para futuros profesores de primaria y otra de secundaria) que, entre otros muchos aspectos, examinan  críticamente el tratamiento de estos aspectos en los libros de texto. Ya hemos tenido ocasión de ver mapas que «informan» de que el gallego tiene 4 millones de hablantes en Galicia, que ignoran la existencia de dialectos septentrionales del castellano o que dan a entender que todo el español de América vosea, etc.

Es importante un análisis riguroso de este material para formar mejor a los estudiantes y también para redactar artículos científicos o de divulgación que alerten sobre estos aspectos y permitan que la «industria textil» mejore sus libros. 

Documentar la situación de este curso académico servirá también para, dentro de un tiempo, contrastar estos libros de texto con los adaptados al nuevo currículo, que, en teoría, exigirá una atención reforzada a varios de estos aspectos.  
Muchas gracias por tu colaboración

Cursive Handwriting and Other Education Myths


A recent newcomer at one of the home-education groups my family attends explained that one of the frustrations that led her to take her son out of the school system was that he wasn’t being allowed to write stories. It’s something he loves to do, and it seems strange that a school should obstruct that enthusiasm. But the teachers declared he wasn’t ready because he can’t yet write in cursive.


To me this symbolizes all that is wrong with the strange obsession shared in many countries about how children learn to write. Often we teach them how to form letters based on the ones they see in their earliest reading books. And then we tell them that they must learn this hard-won skill all over again, using “joined-up” script. Yet there is no evidence that cursive has any benefits over other handwriting styles, such as manuscript, where the letters aren’t joined, for the majority of children with normal development.

Philip Ball.
http://nautil.us/issue/40/learning/cursive-handwriting-and-other-education-myths