Lenguas, literatura, fronteras, academia,...

Autor: admin (Página 1 de 4)

Petición de colaboración – Profesorado de lingua galega de Secundaria

Que necesito?
Unha copia das páxinas dos libros de texto que esteas a empregar / empregases no teu centro (o meu obxectivo principal son os libros actuais, pero tamén me valen doutras etapas educativas, e tamén os da túa época de estudante) que traten estes temas:

 • A extensión xeográfica do galego (non a división dialectal, só a extensión do dominio lingüístico e a relación coas fronteiras políticas, moi particularmente o chamado «galego exterior»).
 • A Lusofonía e a posición do galego (estándares do tipo «LGB4.1.3. Coñece os territorios que forman parte da comunidade lusófona e sabe describir a súa importancia dentro das linguas do mundo no século XXI»).
 • As linguas de España / da Península Ibérica: situación xeográfica, situación sociolingüística, situación legal.
 • A diversidade lingüística no mundo, plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade, etc. etc.

Non me interesa só a «explicación teórica», senón todo o que conteña o libro (exercicios, exemplos, textos para comentar, información adicional do «libro do profesor» etc.) Moi especialmente, os mapas.

Polo que vin no currículo, eses contidos están en todos os cursos de 1º a  4º da ESO (bendita secuenciación!) e incluso algún deles (diversidade lingüística e Lusofonía) en 1º BAC. Interésanme todos os cursos, porque normalmente hai sempre matices, reelaboracións, etc. dun nivel a outro, e moitas veces o Demo agóchase neses detalles.

Como o necesito?
Para poder utilizalo da maneira axeitada, é fundamental (ademais da editorial, claro) coñecer o número de páxina, o nivel e o ano de edición, así que é importante que eses datos queden visibles e ben identificados, especialmente se enviardes material de diferentes cursos.

Podes facermo chegar por diferentes vías:
a) Email: xoseafonso.alvarez@gmail.com
b) Whatsapp: 600337170
c) Correo postal: Xosé A. Álvarez. Dpto de Filología, Comunicación y Documentación. r/Trinidad 3. CP 28801. Alcalá de Henares.

Para que o necesito?
Na universidade de Alcalá ensino dúas materias (unha para futuros profesores de primaria e outra de secundaria) que, entre outros moitos aspectos, examinan criticamente o tratamento destes aspectos nos libros de texto. Xa tivemos ocasión de ver mapas que estenden a área lingüística do galego ata Astorga ou nos que se «informa» de que o galego ten 4 millóns de falantes en Galicia.

É importante unha análise rigorosa deste material para formar mellor os estudantes e tamén para redactar artigos científicos ou de divulgación que alerten sobre estes aspectos e permitan que a «industria textil» mellore os seus produtos.

Documentar a situación deste curso académico servirá tamén para, dentro dun tempo, contrastar a descrición das obras actuais e a dos libros adaptados ó novo currículo, que, en teoría, esixirá unha atención reforzada a varios destes aspectos.

Moitas grazas pola túa colaboración

Petición de colaboración – Profesorado Lengua castellana de Secundaria

¿Qué necesito? 

Una copia de las páginas de los libros de texto que estés usando / hayas usado en tu centro (aunque mi objetivo principal son los libros actuales, me valen también de otras etapas educativas, e incluso los de tu época de estudiante, si los conservases) que aborden los siguientes contenidos:

 • Las lenguas de España / de la Península Ibérica: situación geográfica, situación sociolingüística, situación legal.
 • Diversidad lingüística en el mundo. Cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos.
 • Variación dialectal (geográfica) del español en España y en América.

No me interesa solo la «explicación teórica», sino todo lo que contenga el libro (ejercicios, ejemplos, textos para comentar, información adicional del «libro del profesor», etc.) Muy especialmente, los mapas. 

En el currículo, estos contenidos se plantean en diferentes cursos (¡bendita secuenciación!). Me interesan todos ellos, porque normalmente hay siempre matices, reelaboraciones, etc. de un nivel a otro, y muchas veces el Demonio se esconde en esos detalles.  


¿Cómo lo necesito? 

Para poder utilizarlo de la manera idónea, es fundamental (además de la editorial, claro) conocer el número de página, el nivel y el año de edición, así que es importante que esos datos queden visibles y bien identificados, especialmente si me enviases material de diferentes cursos. 
Puedes hacérmelo llegar por diferentes vías: 

a) Email: xoseafonso.alvarez@gmail.com

b)  Whatsapp: 600337170

c) Correo postal: Xosé A. Álvarez. Dpto de Filología, Comunicación y Documentación. c/ Trinidad 3. CP 28801. Alcalá de Henares.   


¿Para qué lo necesito?

En la universidad de Alcalá imparto dos asignaturas (una para futuros profesores de primaria y otra de secundaria) que, entre otros muchos aspectos, examinan  críticamente el tratamiento de estos aspectos en los libros de texto. Ya hemos tenido ocasión de ver mapas que «informan» de que el gallego tiene 4 millones de hablantes en Galicia, que ignoran la existencia de dialectos septentrionales del castellano o que dan a entender que todo el español de América vosea, etc.

Es importante un análisis riguroso de este material para formar mejor a los estudiantes y también para redactar artículos científicos o de divulgación que alerten sobre estos aspectos y permitan que la «industria textil» mejore sus libros. 

Documentar la situación de este curso académico servirá también para, dentro de un tiempo, contrastar estos libros de texto con los adaptados al nuevo currículo, que, en teoría, exigirá una atención reforzada a varios de estos aspectos.  
Muchas gracias por tu colaboración

Sillyspeak: the Art of Making a Fake Language

https://www.vice.com/en_us/article/qkvabx/sillyspeak-the-art-of-making-a-fake-language

VOT-PEL-JIC-RUD. VOT-RUD-JIC-TAM. These aren’t word puzzles or acronym-making gone mad. Though the words are meaningless, they are sentences in a language—one of perhaps hundreds of miniature artificial languages that language scientists have created for their research.
These mini-languages are to real languages what Matchboxes are to real cars. You won’t find them spoken on the street or written online.

They are, however, useful simulations used in laboratories that show how humans learn languages in all their varied forms.
Such research seeks to understand how we learn the linguistic significance of patterns in speech: where do words begin and end? What are the important words in a sentence? Which parts of language are learned first? How do babies and adults learn languages differently?

A very long list of linguistics movies, documentaries, and TV show episodes

FUENTE: https://allthingslinguistic.com/post/164037692701/a-very-long-list-of-linguistics-movies

Looking for linguistics and language-related films to watch? Mary Ann Walter, a linguist who runs a linguistics film series at Middle East Technical University, Northern Cyprus, has kindly forwarded her very extensive list of linguistically-relevant movies, documentaries, and episodes of TV shows, and given me permission to post it. 
I have only watched some of these movies and have only very lightly edited Mary Ann’s notes, so I cannot vouch for all of them, but I hope this list is helpful to people! If you know of any linguistically-relevant films that we’ve somehow missed, do add them in the comments. Asterisks indicate ones that are available on youtube. 
Sci-fi/speculative
Arrival, 2016

Star Trek Darmok episode, 1991.

Pontypool. 2008. Horror. In a Canadian town, the English language somehow gets infected and makes them zombies.
The Falls. 1980. Mock documentary about something which killed many and left others with strange symptoms, including suddenly speaking new languages.

*Het Dak van de Walvis (On Top of the Whale) 1982 Raoul Ruiz. Parody of much of western academia. A group of field linguists set out to study an exotic language which consists only of one single word, which therefore means everything. Very strange, not a crowdpleaser.
Being John Malkovich. Also features a single word language.
English/Regional
*Do you speak American (3 episodes, each 1 hour).

*Talking Canadian (43 minutes). Difference between Canadian and US English.

Road Scholar (1993) directed by Roger Weisberg. US Poet and NPR commentator takes a road trip across the US shortly after getting his driver’s license after being a pedestrian for twenty years. Language and region are foregrounded. Also features some American language and culture.
American Tongues, 1987.

*The Story of English (10 episodes, each 1 hour).

*The Adventure of English (2003, BBC, 8 episodes, each 1 hour).

Trainspotting. For Scottish English.
Riff Raff (1991) directed by Ken Loach. UK. This film about a group of construction workers features working class dialects. What was significant about the film is that it had English language subtitles for English speaking audiences.

Inferiority
English Vinglish.

*My Fair Lady. 1964.

*Pygmalion. 1938.

Pygmalion 1983, starring Peter O’Toole.

Singing in the Rain. 1952.

Indigenous and Language Endangerment
*Linguistics and Human Rights. 1 hour. With Michel de Graff.

*Why should we protect endangered languages? Nicholas Ostler. 47 min.

Our spirits don’t speak English. (Native boarding schools in the U.S.)

The Linguists. (Gregory Anderson and K. David Harrison).

Vanishing Voices. PBS documentary.

Language Matters. 2015. Also PBS.

*We still live here. PBS on Wampanoag. 2011.

In languages we live. 2005. Danish and English.

Finding our talk. 2001. Canadian series on their Indigenous languages, experiences and revitalization efforts. 26 half-hour episodes.

Ga-du-gi. 2005. On Cherokee.

*The Hawaiian language shall live. 1997. 28 min.

More than words. 1996. Eyak Alaskan lang. 50 min.

Huchoosedah: traditions of the heart. 1995. 60 min. Lushootseed.

Transitions: destruction of a mother tongue. 1991. Blackfoot, 30 min.

Ultima palabra/last word, 2003. Mexico.

*Son sesler/last voices 1987. On Ubykh, in Turkish, 27 min.

*Rising Voices: Revitalizing the Lakota Language. 1 hour.

*Where the Spirit Lives, 1989. On Canadian residential schools of 1930s.
Ten canoes. 2006. Aboriginal elder tells story on a hunt.
Yolngu boy. 2001. Three Aboriginal adolescents set off for advice on court case from elder.
Rabbitproof fence. 2002. 3 Aboriginal girls taken from home to be maids, try to return.
‘Black and White’, 2002, a ‘based on a true story’ Australian film featuring a storyline where the defence argues that a ‘confession’ presented to the court in Standard Australian English shouldn’t be admitted as it was highly unlikely that this was an accurate representation of what the Aboriginal defendant could have produced. It even features the linguist Strehlow (big name in early Australian linguistics, and anthropology) as an expert witness.
Nirgendwo in Afrika (Nowhere in Africa). It has nice illustrations of bilingualism/multilingualism, code-switching, and child L2 acquisition. Jewish family moves to Africa in 1930s.
Nigerian pidgin opera. 1 hour long. Can watch it streaming from the internet, but no subtitles, not possible to follow words.
Windtalkers 2002 John Woo. Navajo code talkers in WW2.
Picture Bride. 1994. Hawaiian Pidgin English.
*Black Robe. 1991. Algonquian language in the 17th/18th century.
The Harder they Come. 1973. director: Perry Henzell. Lots of Jamaican creole. 
*Stepping Razor Red X. 1992. director: Nicholas Campbell. Documentary with Jamaican Creole.
*Life and Debt in Jamaica.
Feral languages, Acquisition

Dogtooth 2009. Greek film about children are kept isolated by their parents, lots of violence and sexual abuse, not appropriate for most audiences.

*The enigma of Kaspar Hauser. Herzog, 1974. (On youtube but only in German, no subtitles).

Nell. 1994. Another feral child movie, starring Jodie Foster.

*The wild child (l’enfant sauvage) Truffaut, 1969.

*Secret of the wild child. Nova 1994.

The human language series, 1995, three episodes.

Mockingbird Don’t Sing. 2001. Also on Genie, just with names changed.

Animal communication
*Project Nim. 2011. On the chimp/language attempt.

The Jennie Project 2001 Gary Nadeau. Two anthropologists adopt a chimp, raise it with their own children, and teach it American Sign Language. Can rent streaming from Amazon but on own laptop ($3)
*A conversation with koko the gorilla. PBS doc. 1 hr. 1999.

Koko: A talking gorilla. 1978. Documentary.

Koko: The gorilla who talks (to people). 2016 BBC/PBS 1 hr.

*Kanzi: An Ape of Genius. 1993. In 4 parts on yt, total 1 hr.

Kanzi: Communicating apes. 13 min clip on yt of Natl Geographic show.

Human Ape. 2008. National Geographic 2 hour program. More general than just language, but includes it, as well as Kanzi. On yt but in 10 parts of 10 min each.

*Sue Savage-Rumbaugh 20 min TED talk on bonobos. (not only language).

*First Signs of Washoe. Nova season 1 ep 10. On yt in 2 parts. Total 1 hr.

Dolphins. 2000 imax movie. 40 min.

*The Girl who talked to dolphins. 2014. BBC, 1 hour. She lived with it and spoke English. Can supplement with something short like those below.

*Dolphins: Even smarter than you thought. 2015 Natl Geo, 16 min only, but shows interactive chat tech.

Inside the animal mind, BBC 2014, secrets of the social world, 20 min segment on dolphins. V. good.

*Nova science now: How smart are dolphins. 2014. 11 min, Neil deGrasse Tyson.

Denise Herzing TED talk, could we speak the language of dolphins.

*In the wild with Robin Williams: Dolphins. 1994. 1 hour national geographic episode. Includes Akeakamai, the dolphin who learned to follow gestural syntax.

*BBC wildlife on one, dolphins: deep thinkers, 2003, ½ hour episode.

Deafness and Sign Language
*Sound and Fury, 2000. 80 min. Family debate over cochlear implant.

*Sound and Fury: 6 years later.

*The Heather World, TEDx talk, 13 min, by child from Sound and Fury

*TED talk by Rachel Kolb, 16 min, navigating deafness in a hearing world.

*Keith Nolan, TED, Deaf in the military.

*Life and Deaf, 2016, BBC documentary, one hour.

*For a Deaf Son, 2013 PBS doc, one hour.

*Bridge to Silence, 1989, a woman rejoins theater of the Deaf after an accident and quarrels with her mother.

*Through Deaf Eyes. NEH documentary, 2 hours.

Speechless. 2014. Documentary about aphasia.

*The Miracle Worker. 1962. Helen Keller and Anne Sullivan. Also 1979 and 2000 versions.

*Black (2005) Hindi movie, woman who can’t hear, see or talk. Inspired by Keller. Full 2 hrs. Can be watched online: http://www.hindilinks4u.to/2007/06/black-2005.html
Disordered speech
Help me to speak. Stuttering.
The King’s speech. Stuttering too, early speech therapy, Colin Firth.
Still Alice. 2014. Linguistics professor with early onset Alzheimer’s, lexical loss. Julianne Moore.

Speechless. 2016. Television show about a cerebral palsy kid (and his family) who can’t speak. Comedy.

The Sullivanish teacher ends up w/Alzheimer’s himself, incl speech probs.

2013 Turkish remake! Benim Dunyam.

Behind the Lines/Regeneration, 1997, about PTSD-related elective mutism. (WWI poets)

Regarding Henry, 1991. Some speech pathology after brain injury (gunshot).

Rocket science, 2007. High school stutterer joins debate team. Coming-of-age, kind of inappropriate.

*Open Door: Aphasia, interviews w/NZ patients, 30 min.

*Inside Aphasia, 3 parts, 20 min. Both kind of boring.

Other
Tom Stoppard’s plays Dogg’s Hamlet and Cahoot’s Macbeth, especially the former, are written in a version of English in which the words are all normal but have completely different meanings.
Ball of Fire, 1941. A group of ivory-tower lexicographers realize they need to hear how real people talk, and end up helping a beautiful singer avoid police and escape from the Mob. Cooper and Stanwyck.
The grammar of happiness. 2012. Dan Everett and Pirahã.

Nu Shu: A hidden language of women in China. 1999. Really about a writing system, not language, but interesting. 59 minutes only.
Camouflage. 1977. Action revolves around a linguistics summer school. Polish.

Whistled languages. 30 min doc on Greek one, Antia village, but a lot about just village life. https://www.youtube.com/watch?v=LHp2yDNc304
https://www.youtube.com/watch?v=EHc7x_zDwl4 Also Antia, 22 min.

Silbo, Spanish based, Canaries:

https://www.youtube.com/watch?v=PgEmSb0cKBg 10 min

https://www.youtube.com/watch?v=C0CIRCjoICA 5 min. good. Class scenes.

5 min on Turkish:

https://www.youtube.com/watch?v=bQf38Ybo1IY (same; use shorter one w/out intro)

Whistles in the Mist; 30 min one on Mexico (chiflidos en la neblina; in English, subbed in Span) https://www.youtube.com/watch?v=QPuE0UMEMEshttp://intheamericas.org/works/210-whistles-in-the-mist-whistled-speech-in-oaxaca/ (w/out sp) Interesting questions about origin of lg. typology.

25 Must-See Movies Featuring Linguists, Linguistics and Languages

 1. Iceman (1984)
 2. Pontypool (2010)
 3. Ghost Warrior (1984)
 4. Ball of Fire (1941)
 5. Enemy Mine (1985)
 6. My Fair Lady (1964)
 7. Nell (1994)
 8. Atlantis: The Lost Empire (2001)
 9. Stargate (1994)
 10. Windtalkers (2002)
 11. Finding Nemo (2016)
 12. Youth without Youth (2008)
 13. The Statue (1971)
 14. The Enigma of Kaspar Hauser / Jeder für sich und Gott gegen alle (1974) 
 15. On Top of the Whale / Het dak van de Walvis (1982) 
 16. The Wild Child / L’enfant sauvage (1969)
 17. Truly, Madly, Deeply (1990)
 18. The Miracle Worker (1962)
 19. The Linguists (2008)
 20. The Grammar of Happiness (2012)
 21. The Passion of the Christ (2004)
 22. Apocalypto (2006)
 23. The Interpreter (2005)
 24. Last of the Mohicans (1992)
 25. The Sleeping Dictionary (2003)

BONUS MOVIES: Other movies suggested by readers:

Still Alive (2014) 
Arrival (2016)
The 13th Warrior (1999) (famous for this scene where Antonio Banderas learns Old Icelandic by «listening»): Link to YouTube Video
Spanglish (2004)
Dances with Wolves (Kevin Costner learns Lakota)
Bon Cop, Bad Cop (2006) (showcases Quebec French)
Babel (2006) (movie with four stories each filmed in a different language)
Oscar (1991) (dialectologist asked to teach proper language) 
Chan is Missing (1982) (includes a lecture on sociolinguistics)
A Thousand Clowns (1965) (features a man who can identify dialects)

Broca and Wernicke are dead – it’s time to rewrite the neurobiology of language

With the advancement of cognitive neuroscience and neuropsychological research, the field of language neurobiology is at a cross-roads with respect to its framing theories. The central thesis of this article is that the major historical framing model, the Classic “Wernicke-Lichtheim-Geschwind” model, and associated terminology, is no longer adequate for contemporary investigations into the neurobiology of language. We argue that the Classic model (1) is based on an outdated brain anatomy; (2) does not adequately represent the distributed connectivity relevant for language, (3) offers a modular and “language centric” perspective, and (4) focuses on cortical structures, for the most part leaving out subcortical regions and relevant connections. 

https://doi.org/10.1016/j.bandl.2016.08.004

Fluent Dysphasia

A father in Ireland goes to watch a football match with his buddy while his daughter has to study Irish, or Gaelic – the ancient language of Ireland. After over-celebrating his club’s victory, he awakes in the morning and finds he only speaks Irish, and that he doesn’t even understand English. His buddy is aghast at this situation, believing his friend to have become possessed, but his daughter manages to translate his friend’s assertion that this change may have been caused by a blow to the head during the revelries of the past evening’s celebrations. They decide to hit him again, and use a frying pan for the job. Disastrous results ensue. [Fuente]

Polari, el lenguaje secreto del mundo gay

En los años 90, el profesor Paul Baker empezó a escribir anuncios en la sección de contactos de varias revistas gays. Solo buscaba hablar. Literalmente. Buscaba a los antiguos hablantes del polari, un lenguaje extinto que se popularizó a mediados del siglo pasado en los bares gais de Inglaterra. Después de varias entrevistas y meses de investigación, Baker hizo un libro que recopilaba las palabras más usadas de esta jerga marginal. Un corto basado en este trabajo ha rescatado del olvido el polari y ha puesto el foco en un lenguaje que nació en los bajos fondos de Inglaterra y acabó muriendo de éxito. Esta es su historia.
[…]
Paul Baker, profesor de la universidad de Lancaster especializado en lenguaje y temas de género y sexualidad, ha contabilizado más de 500 palabras, aunque asegura que es «improbable que la mayoría de la gente conociera y usara tantas». Al tratarse de una jerga que surgió de forma espontánea y orgánica, el polari tenía unos 20 términos en su génesis, conocidos por todos los hablantes, y a partir de ahí variaba según la zona o los ambientes en los que se diera.
Incluso el propio nombre del lenguaje, polari (proveniente del italiano parlare: hablar) no fue unánime, y muchos lo conocían como ‘palari’, ‘palare’ o ‘parlaree’. Su origen es difuso, pero Baker lo sitúa en torno a los años 30 y habla de influencias como el ya citado italiano, el occitano, el francés, la lengua franca usada por las fuerzas aéreas americanas y el cant, una jerga usada por criminales.
Este mejunje lingüístico dio como resultado una jerga relativamente cohesionada que tenía su epicentro en el casco urbano de Londres. Puede que ahí estuviera su génesis y palabras como ‘Dilly’ (para referirse a la céntrica Plaza de Picadilly, frecuentada entonces por prostitutos) parecen confirmar esta teoría. Sin embargo, el polari se fue extendiendo por la Inglaterra urbana en la primera mitad del siglo XX, cuando la homosexualidad era un pecado que podía llevarte a la cárcel y era mejor camuflar en función del tipo de conversación. Pero, ¿cómo sonaba el polari? Exactamente así.

https://www.yorokobu.es/polari-el-lenguaje-gay/

After 70 years apart, North and South Koreans speak increasingly different languages

SEOUL — On one side of the line that has divided two societies for so long, the words arrive as fast as globalization can bring them — English-based lingo like «shampoo,» «juice» and «self-service.» To South Koreans, they are everyday language. To defectors from the insular North Korea, they mean absolutely nothing.
Turn the tables, and the opposite is true, too: People in Seoul furrow their brows at homegrown North Korean words like «salgyeolmul,» which literally means «skin water.» (That’s «skin lotion» in the South.)
Two countries, mortal enemies, tied together by history, by family — and by language, but only to a point. The Korean Peninsula’s seven-decade split has created a widening linguistic divide that produces misunderstandings, hurt feelings and sometimes even laughter. The gap has grown so wide, scholars say, that about a third of everyday words used in the two countries are different.

North and South Koreans are generally able to understand each other given that the majority of words and grammar are still the same. But the differences show how language can change when one half of the country becomes an international economic powerhouse and the other isolates itself, suspicious of outside influences.
America’s huge cultural influence through its military presence, business ties and Hollywood has flooded the South Korean vernacular with English loan words and «konglish,» which uses English words in non-standard ways, like «handle» for steering wheel, «hand phone» for cellphone and «manicure» for nail polish.
In North Korea’s view, all that is just further evidence that the South is an American cultural colony.
When Pak Mi-ok first arrived in South Korea after her defection in 2002, she was told by a waitress at a restaurant that water was «self-service,» an English phrase she had not heard before. Too shy to admit she didn’t understand, she ended up going without water during her meal.
«I worried the waitress would look down on me,» said Pak. She started out working at restaurants but struggled to understand customers. «I thought they spoke a different language,» she said.
Pak gradually picked up on the new lingo, and in a recent interview she used words like «stress» and «claim» that aren’t heard up in the North.
The North’s isolation and near-worship of the ruling Kim family has also skewed the language. «Suryong» is the revered title for the North’s founding leader and his son, Kim Jong Il, the father of the current ruler, Kim Jong Un. But in the South, it’s used to refer to a faction or local leader from centuries ago.

Pyongyang is so eager to «purify» its language under its guiding philosophy of self-reliance that it vigorously eliminates words with foreign origins and uses homegrown substitutes. Shampoo is called «meorimulbinu,» or «hair water soap,» and juice is «danmul,» or «sweet water.» Such differences fascinate and amuse South Koreans, who love to examine them on quiz and comedy shows.
Misunderstandings can arise to seemingly innocuous Korean phrases like, «Let’s do lunch sometime,» which those in the South frequently use as a friendly ending to conversations, even with casual acquaintances. But newly arrived North Korean defectors take such invitations literally, and are often dismayed or offended when they don’t get a followup phone call.
«If someone uses such empty words in North Korea, they’ll see their relations with others cut off and be branded as a faithless person,» said a defector who asked not to be identified because of worries that doing so would put family members in the North at risk.

Linguists say it takes about two years for North Korean defectors to feel comfortable conversing in South Korea.
The communication gap widens when it comes to technical terms used in medical and technological settings, according to Han Yong-un, a South Korean linguist. About two-thirds of medical terms are different, he said.
«I think that North and South Korean doctors cannot work together in the same operating room,» Han said.
Over the past 10 years, there have been efforts to produce a joint dictionary containing 330,000 words from both countries — a rare example of co-operation.
But as is often the case, political tensions have interfered with progress. The meetings only resumed last July after a more than four-year hiatus following the 2010 sinking of a South Korean warship. A new round of meetings, tentatively set for last month, hasn’t been held as North Korea bristled over the annual springtime joint U.S.-South Korea military drills.
Even language experts from the two countries can have trouble understanding each other.
During last year’s meeting in Pyongyang, South Korean linguist Kim Byungmoon said he tried to explain how South Koreans use the English word «glamour» as a noun to refer to a voluptuous woman, but North Korean scholars had difficulty understanding its usage.
Given the completely different political and economic systems between the two countries, it also takes a while to learn the connotations and associations that some emotionally-laden words have.
In South Korea, «spec» refers to qualifications and credentials that college students need to land a good job. While defectors can quickly learn what the word literally means, it takes much longer to understand the immense stress associated with the word for young job-seekers in South Korea’s ultra-competitive society, said Jeon Young-sun, a research professor at Seoul’s Konkuk University.
Those in the South, meanwhile, may struggle to understand the emotional impact of «saenghwal chonghwa,» the regular meetings in the North at which people are required to reflect on their behaviour and criticize each other. The phrase, which literally means «group discussions on daily lives,» isn’t used in South Korea.
«We were sick and tired of it,» Pak said. «I still get goosebumps whenever I hear that word.»
The Associated Press

https://www.therecord.com/news-story/5475558-after-70-years-apart-north-and-south-koreans-speak-increasingly-different-languages/
« Entradas anteriores